Disclaimer en Privacyverklaring

De Onderzoekendlerenapp is een website-applicatie(web-app) die aangeboden wordt vanuit een samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Christelijke Hogeschool Ede. In deze web-app, zijn de procedures van de WUR leidend.

Uw privacy wordt gerespecteerd

WUR hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze web-app van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze web-app en het gebruik van cookies. In het Regelement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen van WUR.

WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Wageningen University & Research verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door gebruik te maken van deze web-app. De gegevens worden verzameld met het doel om de web-app functioneel aan u ter beschikking te stellen. U kan hierdoor als leerkracht:

  • inloggen in de web-app;
  • werken met de stappen van Onderzoekend leren;
  • progressie bijhouden van de leerlingen, door middel van een logboek ;
  • leerlingen toevoegen en verwijderen aan uw klas.

WUR legt de volgende persoonsgegevens vast

We begrijpen het belang van het bewaken van de privacy van gebruikers, zowel van een leerkracht als van leerlingen. Om die reden verzamelen we persoonsgegevens pas na expliciete toestemming van de leerkracht. Het uitgangspunt bij gegevensverzameling is om zo min mogelijk gegevens vast te leggen. De volgende gegevens worden verwerkt van de leerkracht: voornaam, achternaam, e-mailadres, naam, plaats en brinnummer van de school en groep.

Via het leerkrachtenaccount kunnen leerkrachten of bevoegd ouders accounts aan maken voor leerlingen. Dit gebeurt op basis van voornaam van de leerling en een klassenwachtwoord. Dit leerlingenaccount is alleen in te zien via het leerkrachtenaccount. Een leerling heeft geen toegang tot het leerkrachtenaccount.

Het is voor leerlingen op een aantal plaatsen mogelijk om via een open veld een logboek bij te houden om de voortgang binnen de app bij te houden. De gegevens die hierbij verstrekt worden zullen worden gebruikt om voor de leerkracht zichtbaar te maken waar de leerling binnen de app mee bezig is en voor de leerling om te zien waar hij/zij gebleven is.

Persoonsgegevens en derden

De gegevens worden opgeslagen in de EU via de gecontracteerde beherende en hostende partij. De vastgelegde gegevens zullen niet verder zonder toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is vanuit een daarvoor geautoriseerde partij.

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Omdat de app is ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8, wordt na 2 jaar inactiviteit aan het eind van een schooljaar gegevens vernietigd.

Voor cookies geldt een specifiek cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens horen natuurlijk passende beveiligingsmaatregelen. Daarom is deze site / applicatie beveiligd en eisen wij dat ook van onze partners. WUR heeft als uitgangspunt de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Op deze manier zijn persoonsgegevens optimaal beveiligd. Natuurlijk monitort Podium ook of er geen onrechtmatig verkeer of activiteiten zijn.

In ons beveiligingsbeleid kunt u meer lezen over het type maatregelen en hoe we zorgen voor een veilige website / applicatie.

Contact opnemen?

Mocht u een privacy vraag hebben over deze website/applicatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@wur.nl. WUR ziet toe dat uw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van uw rechten. Dit zijn:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Belangrijk is om uw vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat uw belang hierbij is en te verduidelijken wie u bent. Zo kunnen we u gerichter en sneller van een antwoord voorzien.

Mochten u en de WUR er niet uit komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de activiteiten op onze website wijzigen, kunnen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij doen onze uiterste best om wijzigingen tijdig via verschillende kanalen aan te kondigen.